<     13/15    >
at Kumhui's place££2, digital c-print, 1999