1/15    >
Kim, Bunam's house#2-Chusuk, Korean Thanks Giving Day, digital c-print, 2004