<     7/15    >
Kim, Bunam's house#1-Chusuk, Korean Thanks Giving Day, digital c-print, 2004